Tiếng Việt (Vietnamese)

Share the joy of language, culture and connection with your child by talking, reading, singing and playing together every day. Learn more and spark your child's love of reading with these First 5 Forever resources.

Chia sẻ niềm vui về ngôn ngữ, văn hoá và kết thân với con bạn bằng cách nói chuyện, đọc sách, ca hát và vui chơi cùng nhau mỗi ngày. Tìm hiểu thêm và khơi dậy niềm yêu thích đọc sách của con bạn với nguồn tài liệu First 5 Forever này.

Watch / Xem

Giờ Đọc truyện bằng Ngôn ngữ của bạn: Gia đình của Tớ
In-Language Story Time: My People