ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ

Up and down on a rainy day